Konsolidacja

Wdrożenie konsolidacji finansowej z wykorzystaniem SAP Planning and Consolidation (BPC)

Skuteczność w zarządzaniu grupami kapitałowymi w dużej mierze uwarunkowana jest jakością i aktualnością informacji o charakterze finansowym i zarządczym. Równocześnie Grupy muszą wywiązać się z obowiązków informacyjnych wobec otoczenia – zarówno inwestorów, jak audytorów, przy rosnących wymaganiach co do zakresu, częstotliwości i szczegółowości informacji.

Propozycją, jaką kierujemy do grup kapitałowych, które są świadome relacji czasu do jakości informacji oraz wartości jaką niesie ze sobą automatyzacja powtarzalnych operacji składających się na sprawozdawczość skonsolidowaną, jest wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego raportowanie konsolidacyjne – SAP Planning and Consolidation (BPC). Celem wdrożenia BPC w tym kontekście jest m.in. automatyzacja dostosowań i wyłączeń konsolidacyjnych, pozwalających na prawidłowe przedstawienie obrazu całej Grupy po eliminacjach wewnątrzgrupowych.
System BPC posiada funkcje, pozwalające na skuteczne dostosowanie do zróżnicowanych wymogów sprawozdawczych różnych grup kapitałowych. Obok mechanizmów wyłączeniowych, dedykowanych do uzyskania konkretnych korekt i eliminacji, istnieją możliwości uzupełniania funkcjonalności m.in. z wykorzystaniem skryptów, możliwych do tworzenia przez projektantów rozwiązania. BPC daje zatem możliwości do obsłużenia znacznej liczby dostosowań konsolidacyjnch i eliminacji w Grupie.
Taka otwartość produktu to naturalnie dobra informacja dla klientów, którzy świetnie wiedzą czego chcą, potrzebują i postrzegają sporządzanie swojego sprawozdania jako proces podzielony na kroki, a same wyłączenia jako pewien zwarty model. Z naszych obserwacji wdrożeń systemów do konsolidacji SAP, a w szczególności BPC wynika, że nawet znakomita i bezkonkurencyjna znajomość produktu informatycznego przez konsultantów nie zapewnia skuteczności wdrożenia konsolidacji. Można być wybitnym w pisaniu skryptów w BPC, natomiast to nie technika, a merytoryka prowadzi do sukcesu – otwartość produktu może być, o ironio, wrogiem dla projektantów, którzy nie są zbyt świadomi efektu, do jakiego powinni dążyć.
Zdecydowanie większa szansa powodzenia wdrożenia BPC występuje wtedy, gdy konsultanci pracujący w zespole wdrożeniowym znają, rozumieją i ‘czują’ materię konsolidacji w wymiarze merytorycznym. Nie wszystkie praktyki i modele księgowe są dobrze opisane w literaturze i jeżeli konsultant nie rozumie logiki wyłączenia konsolidacyjnego, jego efektów i prezentacji w latach kolejnych, istnieje ryzyko, że popełni błąd w konstrukcji modelu, który będzie potem trudny do skorygowania.
Pomiar skuteczności wdrożenia powinien być bardzo prosty i dosyć intuicyjny dla osób posiadających świadomość i wiedzę księgową: uzyskanie w systemie sprawozdania skonsolidowanego za kwartał / rok / miesiąc, otrzymanie poprawnego bilansu otwarcia nowego roku oraz poprawnego sprawozdania skonsolidowanego bazującego na takim ‘systemowym’ bilansie otwarcia. Zatem sprawozdania za 2 okresy oraz bilans otwarcia pozwalają na potwierdzenie poprawności modelu.
Czego powinniśmy się spodziewać po systemie do konsolidacji? W pełni automatycznego uzyskania wszystkich korekt i eliminacji konsolidacyjnych?
Naszym zdaniem są to oczekiwania mylne i staramy się w pracy z klientami i potencjalnymi klientami wyraźnie to podkreślać. System BPC pozwala na zamodelowanie wielu automatycznych operacji, jednak nie wszystkie korekty i eliminacje warto ujmować w takim modelu. Na przykład korekty jednorazowe, które charakteryzują się niestandardową prezentacją. Model powinien obejmować te operacje, których automatyzacja przynosi wymierne korzyści czasowe i jakościowe. Czasami nie warto tworzyć w konsolidacji rozwiązań ‘na przyszłość’ i ‘na wszelki wypadek’, bo najczęściej, gdy pojawia się dane zdarzenie gospodarcze, okoliczności, bądź dostępny zakres informacji wymaga od nas zupełnie odmiennego mechanizmu niż zamodelowany. Naturalnie, jeżeli korekta staje się powtarzalna, warto dostosować model. W systemie BPC zawsze istnieje możliwość zaksięgowania unikalnej korekty ręcznie.
Zapraszamy Państwa do kontaktu z dedykowanym zespołem ABILE, posiadającym wieloletnie doświadczenie we wdrożeniach systemów do konsolidacji SAP – w tym m.in. nowego na rynku polskim SAP Planning and Consolidation (SAP BPC).

mail Kontakt: marta.paszkiewicz@abile.pl

Comments are closed.