Image Alt

Polityka prywatności

  /  Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisów internetowych (dalej: Użytkownicy), znajdujących się pod adresem elektronicznym https://abile.pl/ (dalej: Serwis). Poufność danych i ochrona prywatności naszych Użytkowników stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych w Abile sp. z o.o. siedzibą w Warszawie ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Serwisu.

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ABILE Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (dalej Administrator). Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: biuro@abile.pl

 1. Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub od osób / podmiotów trzecich np. podmiotu w imieniu, którego Państwo występują lub naszych Partnerów, a także z innych ogólnodostępnych rejestrów. Informacje uzyskujemy również poprzez pliki cookies.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą serwisu lub danych kontaktowych podanych w serwisie, Administrator przetwarza dane podane przez Państwa w celu nawiązania kontaktu, w tym imię, nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, treść zadanego pytania lub poruszonego zagadnienia oraz ewentualnie inne dane, które Państwo podali. W związku ze stosowaniem plików cookies, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres IP, długość trwania danej sesji, częstość odwiedzania serwisu.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna
Udzielenie odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Zawarcie i wykonanie umowy – w przypadku gdy są Państwo stroną umowy. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo wstępują oraz utrzymania kontaktów biznesowych. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia. W zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.
Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie. Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

 1. Czy podanie Państwa danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,  jednak niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do np. korzystania z serwisu, zawarcia umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie. Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 22(1) Kodeksu pracy jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.  

 1. Dostęp do danych osób trzecich.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 1. upoważniony do tego personel Administratora,
 2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
 3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 2. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

 

 1. Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
 3. w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji,
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane na wstępie.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO. Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

 1. Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki Użytkownika i przechowywane na jego komputerze. Ciasteczka pomagają Administratorowi analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część strony internetowej była odwiedzana. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają Administratorowi dostępu do komputera lub informacji o Użytkownikach, za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystano ze strony internetowej oraz danych osobowych, które Użytkownicy udostępniają automatycznie ze względu na ustawienia przeglądarki. Administrator stosuje sesyjne i stałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej. Stałe pliki cookies umożliwiają Administratorowi rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty w Serwisach internetowych i dostosowanie Serwisów do potrzeb Użytkowników (np. zapamiętanie preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych. Stałe pliki cookies pozostają w pamięci Państwa urządzenia peryferyjnego do momentu ich usunięcia. Korzystając z Serwisów internetowych, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki.  Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Serwisów internetowych. W celu monitorowania i ulepszania Serwisów internetowych gromadzone są zbiorcze informacje na temat Użytkowników w momencie przeglądania strony internetowej, w tym szczegóły dotyczące systemu operacyjnego, wersji przeglądarki, nazwy domeny, adresu IP, adresu URL Użytkownika, z którego trafia na strony internetowe Administratora i pod który się udaje oraz które podstrony strony internetowej zostały odwiedzone. Administrator może prowadzić ogólne statystyki, zbierać dane dotyczące ruchu sieciowego na stronie internetowej oraz informacje o spokrewnionych stronach i udostępniać te dane zbiorcze osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub w innych celach promocyjnych, niemniej jednak te dane zbiorcze nie zawierają żadnych danych osobowych.

 1. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Data ostatniej aktualizacji Polityki: 18.08.2020 r.

Klauzula Informacyjna LinkedIn

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem strony przez ABILE Sp. z o.o. na portalu LinkedIn na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ABILE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (dalej Administrator”). Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: biuro@abile.pl lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.  

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych
 1. Administrator przetwarza dane osób, które:
  1. odwiedziły stronę Administratora;
  2. weszły w interakcje z Administratorem;
  3. opublikowały lub przesłały dane poprzez usługi oferowane przez portal Linkedin (np. wypełniły formularze, odpowiedziały na ankiety, przesyłały CV);
 2. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek oraz inne dane identyfikacyjne udostępnione przez Państwa publicznie na profilu utworzonym w portalu Linkedin (m.in. dane adresowe, kontaktowe np. adres e-mail, telefon oraz dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających stronę, gromadzone dzięki plikom cookies.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania 
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
  1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:
   1. prowadzeniu strony na portalu LinkedIn, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal LinkedIn i informowania za jej pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń, marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu LinkedIn (komentarze, wiadomości);
   2. prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników strony);
   3. ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
  2. na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  3. na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w celu prowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u Administratora:
   1. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
   2. w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

 

 1. Odbiorcy danych Dostęp do Państwa danych będą mieć:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  2. inni Użytkownicy portalu LinkedIn (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących stronę, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);
  3. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  4. właściciel portalu LinkedIn na zasadach dostępnych pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 4. dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.

 

 1. Prawa

  Przysługuje Państwu prawo:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;
 4. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

 

 1. Informacje o źródle danych

  Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu LinkedIn, Państwa publicznego profilu  

 1. Pozostałe informacje
  1. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Dodatkowo ABILE Sp. z o.o. wskazuje, iż wraz z LinkedIn Ireland Unlimited Company pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum